ŁABISZYŃSKIE WEJŚCIE… PO ANGIELSKU

ang_1ang_2ang_3

„Łabiszyńskie wejście… po angielsku” to pierwszy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro Libertate” w partnerstwie z Gminą Łabiszyn. Do realizacji projektu doszło dzięki zainteresowaniu członków Stowarzyszenia „Pro Libertate” rozwijaniem działalności statutowej na pięknych terenach powiatu żnińskiego, które trafiło na podatny grunt w postaci otwartości na współdziałanie Burmistrza Łabiszyna Jacka Idzi Kaczmarka. Wola wspólnego działania na rzecz mieszkańców Gminy została formalnie wyrażona poprzez podpisanie 13 grudnia 2007 r. umowy partnerskiej przez Gminę Łabiszyn reprezentowaną przez Pana Burmistrza i Stowarzyszenie, reprezentowane przez Prezesa Przemysława Perza. Zgodnie z treścią umowy, partnerzy złożyli w 2008 r. kilka wniosków o dofinansowanie projektów na konkursy ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dwa wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs nr 12/POKL/9.5/2008 – Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” zostały ocenione pozytywnie podczas oceny merytorycznej, uzyskały wymagana liczbę punktów i zostały przyjęte do realizacji: „Łabiszyńskie wejście… po angielsku” oraz „Internet i komputery – otworzą Ci nowe sfery!”.

 

 

Tytuł projektu „Łabiszyńskie wejście… po angielsku”, przekornie nawiązujący do znanego zwrotu „wyjść po angielsku”, stał się symboliczny – Łabiszyn bynajmniej nie „wyszedł”, ale „wszedł” w realizację projektów POKL, nie po cichu, tylnymi drzwiami, ale odważnie, z głośno wyrażoną pasją działania, „po angielsku” – w innym znaczeniu, aniżeli we wspomnianym zwrocie, czyli w tym przypadku z ofertą edukacyjną, dotyczącą znajomości języka angielskiego. Takie ukierunkowanie projektu wynikało ściśle z dobrze rozpoznanych potrzeb mieszkańców Gminy, którzy od dłuższego czasu potrzebowali wsparcia – o czym doskonale wiedzieli pracownicy Urzędu Miejskiego w Łabiszynie – w kształceniu w zakresie języków obcych, w szczególności języka angielskiego. Potrzeby mieszkańców Gminy zadecydowały o tym, że Stowarzyszenie „Pro Libertate”, mimo braku doświadczeń w zakresie organizacji kursów językowych (co nie oznaczało bynajmniej braku znajomości doskonałych specjalistek nauczania języka angielskiego), podjęło się przygotowania i realizacji w partnerstwie z Gminą projektu „Łabiszyńskie wejście… po angielsku”. Celem projektu stało się „podniesienie kompetencji językowych mieszkańców gminy miejsko-wiejskiej Łabiszyn – uzyskanie przez nich praktycznej umiejętności efektywnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych i prywatnych w języku angielskim”. W ramach projektu zaplanowano zajęcia rozwijające umiejętności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie) w zakresie języka ogólnego z elementami języka biznesowego, kształcące umiejętności rozumienia i samodzielnego przygotowywania przekazów ustnych i pisemnych z użyciem zróżnicowanych struktur gramatycznych i leksykalnych oraz doskonalące posługiwanie się językiem jako narzędziem komunikacji międzykulturowej ułatwiającym poznanie i zrozumienie innych kultur oraz nawiązywanie i pogłębianie relacji społecznych, a także zapoznające z nowoczesnymi narzędziami do nauki języków obcych i przygotowujące do samodzielnego uczenia się.

Pierwsze działania projektowe rozpoczęły się wkrótce po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu w ramach POKL z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (21 września 2009 r.). Uruchomiona została strona internetowa projektu http://www.labiszynskiewejscie.pl. W dniach 12-28 października 2009 r. odbyła się rekrutacja uczestników projektu. Grupę docelową projektu stanowili mieszkańcy gminy miejsko-wiejskiej Łabiszyn, osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy były zainteresowane podniesieniem kompetencji językowych w zakresie praktycznej umiejętności efektywnego komunikowania się w sytuacjach zawodowych i prywatnych w języku angielskim. Rekrutacja uczestników projektu odbyła się na zasadzie dobrowolności, na podstawie indywidualnych zgłoszeń. Zapisy uczestników prowadzone były w biurze rekrutacyjno-organizacyjnym projektu w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie. Zgłosiły się aż 82 osoby. O zakwalifikowaniu do projektu decydowały: kolejność zgłoszeń, status kandydata na rynku pracy oraz weryfikacja poziomu kompetencji językowych. Obowiązywała także równość w dostępie dla kobiet i mężczyzn (zachowano proporcje procentowe między kobietami i mężczyznami zakwalifikowanymi do udziału w szkoleniach w stosunku do proporcji kobiet i mężczyzn biorących udział w rekrutacji). Przewidziano także miejsca dla osób niepełnosprawnych. Osoby, które pozytywnie przeszły test językowy i rozmowę z lektorem zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie w grupie B (zajęcia dla średnio zaawansowanych – 12 osób, 1 na liście rezerwowej). Spośród pozostałych kandydatów komisja rekrutacyjna wyłoniła 12 osób zakwalifikowanych do grupy A (zajęcia dla początkujących; stworzono również kilkuosobową listę rezerwową). Niestety wiele osób nie mogło skorzystać z udziału w projekcie z powodu zbyt małej liczby miejsc w stosunku do zainteresowania. W szczególności dotyczyło to grupy osób, pragnących uczyć się języka angielskiego od podstaw.

Zajęcia w dwóch dwunastoosobowych grupach odbywały się od 3 listopada 2009 r. do 25 lutego 2010 r. w Zespole Szkół w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej w terminach dogodnych dla uczestników szkoleń, w zgodzie z przyjętym harmonogramem. Uczestnicy projektu przeszli 60-godzinne szkolenie w zakresie praktycznej umiejętności efektywnego komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach zawodowych i osobistych (odbyło się dwadzieścia 3-godzinnych spotkań w każdej z grup). Program zajęć dostosowany do poziomu i zainteresowań uczestników wzorowany był na programach i wymaganiach TELC (The European Language Certyficates) – europejskich certyfikatów potwierdzających umiejętności językowe (grupa A – pozom podstawowy odpowiadał poziomowi TELC A1, grupa B – poziom rozszerzony, średnio zaawansowany – poziomowi TELC A2). Zajęcia prowadziła ulubiona przez uczestników Pani Kasia, wychwalana przez nich w samych superlatywach Katarzyna Michalewska – lektorka, posiadająca bogate kwalifikacje i szerokie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń, mająca m.in. uprawnienia egzaminatora TELC.

Każdy z uczestników korzystał z zestawu podręczników i ćwiczeń. Podczas zajęć stosowane było podejście komunikacyjne, umożliwiające wszystkim słuchaczom uczestnictwo w różnorodnych sytuacjach organizowanych przez lektora, zbliżonych do naturalnych, występujących w życiu codziennym, osobistym i zawodowym. W trakcie zajęć wprowadzane były zróżnicowane formy pracy: dialogi, symulacje, gry, zabawy, dyskusje, itp. W przerwach zajęć uczestnicy projektu otrzymywali kawę i poczęstunek. W trakcie czteromiesięcznych intensywnych zajęć beneficjenci nabyli solidne podstawy, rozwijając swoje umiejętności językowe, o czym świadczą przede wszystkim wyniki egzaminu końcowego (w większości bardzo dobre). Również przeprowadzone ankiety ewaluacyjne wskazują na to, że uczestnicy projektu są zadowoleni z udziału w szkoleniach, w pełni usatysfakcjonowani z realizacji zajęć, a zwłaszcza z poziomu wiedzy lektora, stosowanych metod nauczania i miłej, sympatycznej atmosfery. Potwierdzają oni, że tematyka szkolenia została w pełni zrealizowana. Uczestnicy w wystarczający sposób poznali zagadnienia programowe kursu, nabyli umiejętności językowe, mające zastosowanie w ich życiu osobistym i zawodowym. Przeprowadzone ankiety, wywiady z beneficjentami i egzamin końcowy wskazują na to, że cele projektu zostały osiągnięte.

26 lutego 2010 r. odbyło się uroczyste zakończenie kursu dla obu grup w Sali biesiadnej przy placu 1000-lecia w Łabiszynie. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością burmistrz Łabiszyna Jacek Idzi Kaczmarek.

Po części artystycznej, przemówieniach burmistrza i prezesa Stowarzyszenia „Pro Libertate” oraz uroczystym wręczeniu certyfikatów, uczestnicy bawili się w miłej atmosferze do późnych godzin wieczornych.

Realizacja projektu „Łabiszyńskie wejście… po angielsku” wykazała jak bardzo potrzebne są w tej lokalnej społeczności projekty miękkie. Projekt merytorycznie okazał się sporym sukcesem, co z pewnością wpłynie na plany obydwu partnerów, zarówno Stowarzyszenia, jak i Gminy Łabiszyn. „Nieco gorzej” było z finansowaniem i rozliczaniem projektu, ale to już zupełnie inna sprawa…

 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s