INTERNET I KOMPUTERY – OTWORZĄ CI NOWE SFERY!

inf_1inf_2

„Internet i komputery – otworzą Ci nowe sfery!” to jeden z dwóch projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro Libertate” w partnerstwie z Gminą Łabiszyn. Do realizacji projektu doszło dzięki zainteresowaniu członków Stowarzyszenia „Pro Libertate” rozwijaniem działalności statutowej na pięknych terenach powiatu żnińskiego, które trafiło na podatny grunt w postaci otwartości na współdziałanie Burmistrza Łabiszyna Jacka Idzi Kaczmarka. Wola wspólnego działania na rzecz mieszkańców Gminy została formalnie wyrażona poprzez podpisanie 13 grudnia 2007 r. umowy partnerskiej przez Gminę Łabiszyn reprezentowaną przez Pana Burmistrza i Stowarzyszenie, reprezentowane przez Prezesa Przemysława Perza. Zgodnie z treścią umowy, partnerzy złożyli w 2008 r. kilka wniosków o dofinansowanie projektów na konkursy ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dwa wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs nr 12/POKL/9.5/2008 – Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” zostały ocenione pozytywnie podczas oceny merytorycznej, uzyskały wymagana liczbę punktów i zostały przyjęte do realizacji: „Łabiszyńskie wejście… po angielsku” oraz „Internet i komputery – otworzą Ci nowe sfery!”.

 

Czytaj dalej „INTERNET I KOMPUTERY – OTWORZĄ CI NOWE SFERY!”

ŁABISZYŃSKIE WEJŚCIE… PO ANGIELSKU

ang_1ang_2ang_3

„Łabiszyńskie wejście… po angielsku” to pierwszy projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro Libertate” w partnerstwie z Gminą Łabiszyn. Do realizacji projektu doszło dzięki zainteresowaniu członków Stowarzyszenia „Pro Libertate” rozwijaniem działalności statutowej na pięknych terenach powiatu żnińskiego, które trafiło na podatny grunt w postaci otwartości na współdziałanie Burmistrza Łabiszyna Jacka Idzi Kaczmarka. Wola wspólnego działania na rzecz mieszkańców Gminy została formalnie wyrażona poprzez podpisanie 13 grudnia 2007 r. umowy partnerskiej przez Gminę Łabiszyn reprezentowaną przez Pana Burmistrza i Stowarzyszenie, reprezentowane przez Prezesa Przemysława Perza. Zgodnie z treścią umowy, partnerzy złożyli w 2008 r. kilka wniosków o dofinansowanie projektów na konkursy ogłaszane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dwa wnioski złożone w odpowiedzi na konkurs nr 12/POKL/9.5/2008 – Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” zostały ocenione pozytywnie podczas oceny merytorycznej, uzyskały wymagana liczbę punktów i zostały przyjęte do realizacji: „Łabiszyńskie wejście… po angielsku” oraz „Internet i komputery – otworzą Ci nowe sfery!”.

 

Czytaj dalej „ŁABISZYŃSKIE WEJŚCIE… PO ANGIELSKU”

Programy aktywizacji zawodowej

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro Libertate” przeprowadziło wśród swoich członków, sympatyków i podopiecznych szkolenia pn. „Zostań swoim pracodawcą – samozatrudnienie w praktyce”, będące częścią projektu realizującego cele statutowe Stowarzyszenia w zakresie edukacji ekonomicznej. Projekt skierowany był do osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, m.in. uczniów starszych klas licealnych, absolwentów szkół, bezrobotnych, osób zagrożonych bezrobociem i zaczynających pracę na własny rachunek, pragnących wszechstronnie przygotować się do roli przedsiębiorcy poprzez poznanie zagadnień związanych z przygotowaniem, zarejestrowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej oraz uświadomieniem sobie szans i pułapek przedsiębiorczości. Szkolenia obejmowały m.in. podstawy planowania działalności gospodarczej, analizę modelu biznesowego i biznes planu, zagadnienia związane z finansowaniem działalności oraz przegląd czynności związanych z rejestracją firmy osoby fizycznej i obowiązków podatkowych przedsiębiorcy. Podjęto również tematykę zarządzania czasem, rozwiązywania konfliktów, technik skutecznej komunikacji, autoprezentacji i umiejętności negocjacyjnych. Obok poznawanych treści merytorycznych, uczestnicy warsztatów mieli możliwość skorzystania z indywidualnego doradztwa i konsultacji.

 

Programy edukacji ekonomicznej

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro Libertate” przeprowadziło wśród swoich członków, sympatyków i podopiecznych szkolenia pn. „Finanse osobiste kluczem do sukcesu”, będące częścią projektu realizującego cele statutowe Stowarzyszenia w zakresie edukacji ekonomicznej. Projekt skierowany był do osób zainteresowanych tematyką finansów osobistych, m. in. uczniów starszych klas licealnych, pragnących zrozumieć uwarunkowania i mechanizmy rynku finansowego, poznać instrumenty i produkty finansowe oraz w sposób świadomy zarządzać swoimi finansami. Szkolenia obejmowały m.in. podstawy planowania finansowego i inwestowania oraz przegląd instrumentów i produktów rynku finansowego i kapitałowego.

 

Kontynuacją projektu „Finanse osobiste kluczem do sukcesu” był projekt „Edukacja Finansowa Pro Libertate”. Obecnie Stowarzyszenie pracuje nad kolejnym projektem edukacyjnym „Inwestycje Alternatywne Pro Libertate”.
Innym przejawem aktywności Stowarzyszenia w sferze edukacji ekonomicznej był projekt skierowany do nauczycieli „Kreator świadomości ekonomicznej”.

Kursy i szkolenia komputerowe

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Przedsiębiorczości „Pro Libertate” na początku swojej działalności wyspecjalizowało się w kursach i szkoleniach informatycznych. Przeprowadziło dwie edycje kursów wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela dla kilkudziesięciu pedagogów, obejmujących m.in. pracę z pakietem MS Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), grafikę komputerową (podstawy tworzenia projektów graficznych, obsługę urządzeń do przetwarzania obrazu, zasady obróbki zdjęć cyfrowych, możliwości wykorzystania zdjęć w projektach graficznych) oraz tworzenie stron WWW.

Stowarzyszenie objęło także patronat nad szkoleniem komputerowym przeznaczonym dla zwalnianych pracowników Grupy Żywiec S. A. Oddział Browar w Bydgoszczy. „Pro Libertate” sprawowało opiekę dydaktyczną, udzielało wsparcia merytorycznego i sprawowało kontrolę jakości prowadzonych zajęć oraz stopnia realizacji programu nauczania.